Japanese HIR-NET Home CG

Hirabayashi Yoshiko Home Page


http://www.hir-net.com/yoshiko/

since 1997-01-01
Hirabayashi, Yoshiko
Japanese Painter(Japanese-style painting "NIHONGA").

image


Real Name: Hirabayashi, Hisayo
Maiden Name: Minagawa, Hisayo

Career: Member of Touhou Art Association(Tokyo, Japan).
Former: Member of the Seiryu-sha(Tokyo, Japan).

Preceptor: Kawabata, Ryushi
1985
"Oze"
[27x24cm]

1985 TouhouBijutsuTen
"Syuten"
(Sky of Autumn)
No.30M[91.0 x 60.6cm]

1987 21th TouhouTen
"Tsukiyo No Meruhen"
(Moonlight Night Story)
No.80P[145.5 x 97.0cm]

1988 22th TouhouTen
"Kisetsu No Ashioto"
(Seasonal Changes)
No.120[180 x 132cm]

1955 Haru No Seiryuten
"Mon"(Gate)
[181.8 x 136.35cm]

1992 26th TouhouTen
"Natsu No Funatabi"
(Summer Voyage)
No.100P[162 x 112cm]

1994 Toubu Aki No TouhouTen
"Fuurin"(Wind-bell)
No.30P[91 x 65cm]

1995 29th TouhouTen
"Hazuki"(August)
No.100P[162 x 112cm]

1995 Toubu Aki No TouhouTen
"Kami"(Hair)
No.30P[91 x 65cm]
HIR-NET Home Page

Hirabayashi Masahide's CG worksCopyright © Hirabayashi Yoshiko