Natsu No Funatabi
(Summer Voyage)

1992 26th Touhou Ten

No.100P[162x112cm]© Hirabayashi Yoshiko