Mon(Gate)

1955 Haru No Seiryuten

181.8cm x 136.35cm© Hirabayashi Yoshiko