Tsukiyo No Meruhen
(Moonlight Night Story)

1987 21th Touhou Ten

No.80P[145.5x97.0cm]© Hirabayashi Yoshiko