Hazuki(August)

1995 29th Touhou Ten

No.100P[162x112cm]© Hirabayashi Yoshiko