Fuurin(Wind-bell)

1994 Toubu Aki No Touhou Ten

No.30P[61.0x65.2cm]© Hirabayashi Yoshiko