HIR-NET Home Japanese English CG Books

Komet Hale-Bopp über Japan

Hirabayashi Masahide/Mastuoka Satomi






Komet Hale-Bopp über Tokyo, Japan
1997-3-30
19:00 19:20



Komet Hale-Bopp über Nagano, Japan
1997-4-10
19:00 19:50 20:00a 20:00b 20:00c 20:20 20:50


Copyright © Hirabayashi Masahide 1997
Copyright © Mastuoka Satomi 1997



Hirabayashi Masahide's Books



Hirabayashi Masahide's CG werks



Matsuoka Satomi werks



Hirabayashi Yoshiko's Japanese Painting works